Siz mümkin däli pikir ediň. Biz ony guralyň.

GARAGUM GROUP

Biz eksport-söwda, oba hojalygynyň azyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek, dokalmaýan matalary we önümçilik önümlerini öz içine alýan köp hyzmatly bilelikdäki kompaniýa.

MORE

AGZALAR

img

Täze Jaý

Türkmenistanda ýerleşýän, gurluşyk hyzmatlary kompaniýasy bolup, dürli bazar segmentlerinde öňdebaryjy gurluşykçy hökmünde tanalýar. Kompaniýa iri, çylşyrymly taslamalary amala aşyrmak, innowasiýalary ösdürmek, döreýän tehnologiýalary kabul edip, müşderilere, işgärlere we jemgyýete özboluşlylyk gazandyrdy. 2003-nji ýylda döredilip, 2.000 işgäri bolan bu kompaniýa her ýyl binagärlik, landşaft arhitekturasy, elektrik inženerligi, himiýa we elektron tehnologiýasy bilen baglanyşykly taslamalary işläp düzmek we durmuşa geçirmek boýunça işleri tamamlaýar. Täze Jaý müşderilerine guramanyň durnuklylygy we çeşmeleri bilen ýerli kärhananyň elýeterliligini we goldawyny hödürleýär.

Has ýakyndan
img
img

Täze Bakja

dürli görnüşli pomidorlary we badamjan, bolgar burçy, hyýar ýaly beýleki gök önümleri ýylyň dowamynda dürli harytşynaslar üçin ösdürip ýetişdirýär. Aňrybaş hilli pomidorlary kepillendirmek üçin Täze Bakja ösdürmek meselesine çynlakaý garaýar. Şonuň üçin hem iň döwrebap çeşmeler we häzirki zaman ýyladyşhanalary bilen enjamlaşdyryldy. Suwaryş, dökünler, ekinleri goramak we işçi güýjüni ýokarlandyrmak örän möhümdir. Täze Bakja jogapkärli usulda ekin ösdürip ýetişdirmäge synanyşýar. Iş bilen baglanyşykly hiliň we çykdajylaryň biri-birine bagly bolmagy ilkinji nobatda üns merkezde hasaplaýar.

Has ýakyndan
img
img
img
img

Garagum Trade

Türkmenistana import-eksport etmekde we araçy hyzmatdaşlygyny ýerine ýetirmekde kömek berýän platforma. On ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň iň uly döwlet we täjirçilik kärhanalarynyň we guramalarynyň abraýyna we ynamyna eýe bolup, söwda usullary işinde hillilige juda üns berýär.

Has ýakyndan
img
img

Garagum Nonwoven

Melt-blown önümleri satmakda we hojalyk jemgyýetiň arasynda ilkinji bolup dört görnüşli agyz-burun örtüklerini, şol sanda N95 görnüşini öndürmekde ýöriteleşen bilelikdäki toparyň innowasiýa kompaniýasydyr. Önümimiz Ahal welaýatynda ýerleşýär. Garagum Nonwoven ösen tehnologiýa we önümçilik enjamlary, zehinli hünärmenler, durnukly hil, ösen laboratoriýa enjamlaryndan düzülip, berk gözegçilik barlagy we her önüm müşderiniň talaplaryna laýyklykda berk synagdan geçirilýär. Geljekde önümiň hilini üpjün etmek esasynda Garagum Nonwoven önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrar, önümiň hiline berk gözegçilik eder we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin berk binýat döreder.

Has ýakyndan
img
img
img

SOŇKY TÄZELIKLER

BIZIŇ IŞLEŞEN KOMPANIÝALARYMYZ